Statut

Komunikat o błędzie

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/dzieciec/srzd.test.asset.com.pl/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters w drupal_get_feeds() (linia 394 z /home/dzieciec/srzd.test.asset.com.pl/includes/common.inc).

                                                                                                                Tekst  jednolity

 

STATUT

STOWARZYSZENIA  „RAZEM Z DZIECKIEM”

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Razem z Dzieckiem” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2 zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy
 o stowarzyszeniach i niniejszego statutu .

§ 2

Stowarzyszenie ma na celu ochronę życia, zdrowia i praw dziecka poprzez prowadzenie działalności opiekuńczo–wychowawczej i dydaktycznej oraz prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci i ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi szkolenia , inicjuje i wspiera wszelkie działania mające na celu pomoc i opiekę dzieciom i ich rodzinom, a szczególnie dzieciom wymagającym specjalnej troski i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu Wrocław oraz Rzeczypospolitej Polski, a także może rozwijać działalność poza granicami kraju zgodnie z przepisami prawa miejscowego, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych
o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.
Do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 9

Skreślony.

 

§ 10

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposób działania.

 

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w § 2 poprzez:

 1. Szerzenie idei Stowarzyszenia.
 2. Współpracę z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
 3. Organizowanie poradnictwa rodzinom w zakresie opieki nad dzieckiem.
 4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej, a także prawnej i materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej, problemowej sytuacji życiowej.
 5. Organizowanie i prowadzenie spotkań, prelekcji, szkoleń i konferencji specjalistycznych w zakresie systemu pomocy dziecku i rodzinie.
 6. Prowadzenie, organizowanie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków informacyjno-szkoleniowych, poradni, ośrodków rehabilitacyjnych i adopcyjno-opiekuńczych oraz innych placówek świadczących usługi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
 7. Występowanie w obronie praw i najlepiej pojętym interesie dziecka.

 

 

                                                   ROZDZIAŁ III

 

Działalność pożytku publicznego.

 

                                                           § 12

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, która jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych ,określonych ustawą z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź. zm.)

2.Prowadzona działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa działalności gospodarczej.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna  lub jako działalność odpłatna.

4. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie  na podstawie stosunku prawnego usług, za którą  Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia od osób bezpośrednio korzystających z działalności pożytku publicznego.

5. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność  w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych , w ramach

 realizacji celów statutowych , za które Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie od osób bezpośrednio korzystających z działalności pożytku publicznego.

6. Cały dochód ( nadwyżka przychodów nad kosztami) stowarzyszenia jest przekazywany na działalność pożytku publicznego.

 

                                                         § 13

Zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywania ich  majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów  lub usług od podmiotów ,w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie  jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

                                                        § 14

Prowadzona nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

                                                         § 15

Stowarzyszenie przyjmuje oferty z zakresu zadań publicznych poprzez zgłaszanie się do otwartych konkursów ogłaszanych przez organ administracji publicznej lub z własnej inicjatywy składa oferty realizacji zadań publicznych w tych organach.

 

 

                                                         § 16

W sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie szczegółowe przepisy obowiązujące w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. Członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający.
 3. Członkowie honorowi.

 

§ 18

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i zobowiąże się do płacenia składek członkowskich.

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający –osoba prawna- działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela .

 

 

§ 20

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

 

§ 21

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 22

Członek wspierający i honorowy ma prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu.
 2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§ 23

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich do 10 następnego miesiąca w wysokości 3% najniższego wynagrodzenia za rok ubiegły.

 

§ 24

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia członka Stowarzyszenia uchwałą zarządu z powodu:
 1. nieprzestrzegania postanowień, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem ,

c) popełnienie czynu dyskwalifikującego osobę jako członka Stowarzyszenia   lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego –osobę prawną.
 2. Zgonu członka Stowarzyszenia.

 

§ 25

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Komisji Rewizyjnej .

Od decyzji Komisji Rewizyjnej stronom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Władze Stowarzyszenia.

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna .

 

§ 27

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 28

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo–wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosami stanowiącymi członkowie zwyczajni, z głosami doradczymi członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 4. Obrady Walnego Zebrania są jawne.

 

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie wysokości składek.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków.
 9. W przypadku rezygnacji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybór lub zatwierdzenie nowych kandydatów.

§ 30

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej .
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nierzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały przez głosowanie, a w przypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa.
 5. Do kompetencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu należy reprezentowanie interesów Stowarzyszenia podczas całej kadencji, również poza posiedzeniami Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 33

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Uchwały tych organów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie członków w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku, gdy pierwsze głosowanie nie wyłoni wymaganego składu członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, w drugim głosowaniu wybierane są osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w przypadku gdyby któryś z członków nie mógł pełnić powierzonej funkcji odbywa się  z pośród członków którzy kandydując do władz Stowarzyszenia uzyskali największą liczbę głosów.

 

§ 34

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 2. Uchwalanie corocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
 5. Kierowanie i organizowanie działalności w sposób zapewniający realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Organizowanie imprez, akcji i zbiórek publicznych w celu zebrania funduszy na działalność statutową.
 7. Rozdział środków rzeczowych.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (skreślania, wykluczenia),wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie przyjmowania nowych członków.
 9. Wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego.
 10.  Rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami na tle działalności w Stowarzyszeniu.
 11.  Zwoływanie Walnych Zebrań.
 12.  Wnioskowanie do Walnego Zebrania o utworzenie nowych placówek.
 13.  Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia.
 14.  Składanie sprawozdań z rocznej działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu i przedkładanie propozycji w sprawach określonych w § 29 ust.1,4,6.
 15.  Udzielanie pełnomocnictw członkom Zarządu i innym osobom w granicach kompetencji Zarządu.

§ 35

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków ,spośród których wybiera się Przewodniczącego.

§ 36

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
  i żądanie wyjaśnień .
 3. Rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu.
 5. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 6. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

 

§37

 

Kontrola całokształtu działalności finansowej obejmuje badania dokumentów, ksiąg rachunkowych, zestawień itp. Każdorazowo z kontroli sporządzany jest protokół.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

                                                            § 39

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 

                                                   ROZDZIAŁ VI

 

Majątek Stowarzyszenia.

 

                                                           § 40

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich,
 2. zbiórek publicznych, akcji społecznych i różnego rodzaju imprez przynoszących dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej wg zasad określonych w odrębnych przepisach,
 3. darowizn i dotacji, spadków, zapisów oraz dochodów z posiadanych praw majątkowych.

 

                                                          §41

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes i Sekretarz lub Skarbnik.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa zarządu lub dwóch członków zarządu.

 

                                                             § 42

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

                                                              § 43

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ VII

 

      Przepisy końcowe.

 

                                                              § 44

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje
  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła 3 osobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie używa i zastrzega sobie znak graficzny w postaci profilu siedzącego niemowlęcia z loczkiem nad czołem ubranego w czerwone śpioszki w białe groszki i czerwoną czapeczkę.
 4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:               

                                        1. Stanisław Murawski  ……………………

 

                              2. Barbara Klimowicz   ……………………

 

                              3. Izabela Huzar  …………………………..

 

                            4. Anna Kowalska        …………………………